FANDOM


If someone remember, there were post about a translated list, from 2chan, of possible swords to be implemented in the game.

Even if the new Kiwame system removed lot of room for imagination, there might be a chance that more blades will be added, even after all the Tenka Goken's implementations.

Without further delay, here the freshly updated list of swords:

Glossary

normal: not implemented nor probable

bold with quotes: implemented

italic: not implemented, but likely


[皇室行事用 - Japan's National Treasures]:
昼御座の御剣 / hi-no-omashi no goken
草薙剣(天叢雲剣)/ kusanagi-no-tsurugi (Ama no Murakumo no Tsurugi)
壺切御剣 / Tsubokiri-no-Tsurugi /Kiritsubo-no-tsurugi


[天下五剣 - Tenka Goken]:
童子切安綱 / Dōjigiri Yasutsuna
"数珠丸 / Juzumaru Tsunetsugu"
"三日月宗近 / Mikazuki Munechika"
鬼丸国綱 / Onimaru Kunitsuna
大典太/ "Ōtenta Mitsuyo"


[神代三剣 - Divine Swords]:
天叢雲剣(草薙剣)/ Ama-no-Murakumo (Kusanagi-no-tsurugi)
布都御魂剣 / Futsunomitama-no-tsurugi
天羽々斬(十拳剣) / Ame-no-Habakiri (Totsuka-no-Tsurugi)
八握剣 /七支刀 / Shichishitō/Nanatsusaya no Tachi


[大太刀 - Oodachi]
大太刀 附革鐔 / Ōdachi fukawa tsuba
志田の大太刀 / Shida no ōdachi
大太刀 拵共 / Ōdachi Koshirae-domo
大太刀 銘信国 / Ōdachi Meishin-koku
飯香岡八幡宮の大太刀 / Igaoka Hachiman no Ōdachi
三嶋大社の大太刀 / Mishima Taisha no Ōdachi
大山祇神社の大太刀 / Ōyama zumijinja no Ōdachi
宝寿丸 / Hōjumaru
千手院長吉 / Senjū'in Nagayoshi
瀬登太刀 / Senobori no Tachi
山金造波文蛭巻大太刀 (祢々切丸) / yamagane-zukuri hamon hirumaki no oodachi (Nenekirimaru)
破邪の御太刀 / Haja-no-ontachi
"太郎太刀 / Tarotachi"
"次郎太刀/ Jirotachi"
柏太刀 / Kashiwadachi
陰陽丸 / Onmyōmaru
柳生の大太刀 / Yagyuu no Oodachi
天光丸 / Tenkōmaru
仁科家所蔵 / Nishina-ka shozō ōdachi
大和守安定 (佐太神社) / Yamatonokami Yasusada (Sadajinja)
播州赤松重代 / Banshū Akamatsu jūdai
蓮井の太刀 / Hasui no Tachi
都萬の大太刀 / Toyoruzo no Oodachi
金同丸 / Kindōmaru
伊吹丸 /Ibukimaru
袖狭 / Sode seba
物干し竿 / Monohoshizao


[太刀・打刀・小太刀] [Tachi-Uchigatana-Kodachi]
会津正宗 / Aizu Masamune (Uchigatana)
青木兼元 / Aoki Kanemoto (Uchigatana)
"明石国行 / Akashi Kuniyuki" (Tachi)
安宅切 /  Ataki-kiri (Uchigatana)
朝嵐勝光 / Asa Arashi Katsumitsu (Uchigatana)
麻呂の太刀 / Asaryo no tachi (Uchigatana)
小豆長光 / Azuki Nagamitsu (Tachi)
荒身長光 / Arami Nagamitsu (Tachi)
阿部包永 / Abe Kanenaga (Tachi)
長左文字 / Chō Samonji (Uchigatana)
"石切丸 / Ishikirimaru" (Oodachi)
石田正宗 / Ishida Masamune (Uchigatana)
伊勢左文字 Ise Samonji (Uchigatana)
"一期一振 / Ichigo Hitofuri" (Tachi)
一国兼光 /Ikkoku Kanemitsu (Tachi)
稲葉郷 / Inaba Gō (Uchigatana)
岩切海部 / Iwakiri Kaifu (Uchigatana)
池田正宗 / Ikeda Masamune (Uchigatana)
鵜丸 / Unomaru (Tachi)
小浜景光 / Kohama Kagemitsu (Uchigatana)
瓜実安則 / Urizane Yasunori (Tachi)
牛丸 / Ushimaru (Uchigatana)
織田左文字 / Oda Samonji (Uchigatana)
岡田切 / Okada-giri (Tachi)
大包平 / Ōkanehira (Tachi)
大兼光 / Ō-kanemitsu (Tachi)
"大倶利伽羅 / Ookurikara" (Uchigatana)
大西左文字 / Onishi Samonji (Uchigatana)
大左文字 / Ō-Samonji (Tachi)
鬼切安綱 / Onigiri Yasutsuna (Tachi)
大栰正宗 / Ō-ikada Masamune (Tachi)
大垣正宗 / Ōgaki Masamune (Uchigatana)
面影丸 / Omokagemaru (Tachi)
御掘出貞宗 / Ohoridashi Sadamune (Tachi)
太栰正宗 / Fuka-ikada Masamune (Tachi)
実休光忠 / Jikkyū Mitsutada (Uchigatana)
戒杖刀 / Kaijōtō
くろんぼ切景秀 / Kuronbo-giri Kagehide (Tachi)
籠釣瓶 / Kagotsurube (Uchigatana)
籠手切正宗 / Kotegiri Masamune (Uchigatana)
"歌仙 / Kasen Kanesada" (Uchigatana)
兜割兼光 / Kabutowari Kanemitsu
瓶割刀 / Kamewaritō  (Uchigatana)
唐柏国信 / Karakashiwa Kuninobu (Oodachi)
観世正宗 / Kanze Masamune (Uchigatana)
鉋切長光 / Kannagiri Nagamitsu (Tachi)
城井兼光 / Shiroi Kanemitsu (Uchigatana)
狐ケ崎為次 / Kitsunegasaki Tametsugu (Tachi)
君万歳友成 / Kimi Banzai Tomonari (Oodachi)
"亀甲貞宗 / Kikkō Sadamune" (Uchigatana)
切刃貞宗 / Kiriha Sadamune (Tachi)
切込正宗 / Kirikomi Masamune (Uchigatana)
小龍景光 / Koryū Kagemitsu (Tachi)
金亀吉平 / Konki Yoshidaira (Tachi)
小反り兼光 / Kosori Kanemitsu (Uchigatana)
九字兼定 / Kuji Kanesada (Uchigatana)
熊田一文字 / Kumada Ichimonji (Tachi)
黒漆剣 / Kuroshitsu ken (Chokutō)
桑名江 / Kuwana Gō (Tachi)
不動国行 / Fudō kuniyuki (Tachi)
二筋樋貞宗 / Futasujihi Sadamune (Tachi)
布都御魂剣 / Futsumitama ken (Tsurugi)
謙信助宗 / Kenshin Sukemune (Tachi)
"江雪左文字 / Kousetsu Samonji" (Tachi)
小烏丸 / Kogarasumaru (Tachi)
"小狐丸 / Kogitsunemaru" (Tachi)
甲斐国江 / Kai Kunie (Uchigatana)
古今伝授の太刀 / 古今伝授行平 / Kokin Denju No Tachi (Kokin Denju Yukihira) (Tachi)
生駒左文字 / Ikoma Samonji (Uchigatana)
後家兼光 / Goke Kanemitsu (Uchigatana)
児手柏包永 / Kotekashiwa Kanenaga (Tachi)
坂上宝剣 / Sakagami Hōken (Saka-no-Ueno-Takara-no-tsurugi / saka no ue no houken) (Tachi)
笹貫 / Sasa-no-yuki (Tachi)
笹露 / Sasa-no-tsuyu (Uchigatana)
五月雨江 / Samidare Gō (Uchigatana)
士武者 / Samurai Musha (Oodachi)
"獅子王 / Shishio" (Tachi)
地蔵行平 / Jizō Yukihira (Tachi)
侍従太刀 / Jijūtachi (Oodachi)
島津一文字 / Shimazu Ichimonji (Uchigatana)
城和泉正宗(号:津軽正宗) / Shirowa Izumi Masamune (Tsugaru Masamune) (Uchigatana)
"燭台切光忠 / Shokudaikiri Mitsutada" (Tachi)
水神切兼光 / Suijinsetsu Kanemitsu (Uchigatana)
晴思剣 / Seishiken (Kodachi)
詮索郷 / Sensaku Gō (Uchgatana)
千人切 / Sen Hitokiri (Uchigatana)
七星剣 / Shichijōken (Tsurugi)
袖の雪 / Sode no Yuki (Uchigatana)
"宗三左文字 / Souza Samonji" (Uchigatana)
"ソハヤノツルギ / Sohayanotsurugi" (Tachi)
大般若長光 / Daihannya Nagamitsu (Tachi)
巴作太刀 / Tomoe-tsukuri no Tachi (Tachi)
竹俣兼光 / Takemata kanemitsu (Tachi)
高木長光 / Takagi Nagamitsu (Tachi)
高瀬長光 / Takase Nagamitsu (Tachi)
徳用守家 / Tokuyō Moriya (Uchigatana)
鳥養國俊 / Torikai Kunitoshi (Kodachi)
太郎坊兼光 / Tarobō Kanemitsu (Uchigatana)
朝鮮兼光 / Chōsen Kanemitsu (Uchigatana)
継小袖 / Tsugi Kosode (Uchigatana)
虎御前の太刀 / Toragoze no tachi (Uchigatana)
綱紀国宗 / Kōki Kunimune (Tachi)
久世長光 / Kuze Nagamitsu (Tachi)
"鶴丸国永 / Tsurumaru Kuninaga" (Tachi)
友斬り / Tomogiri (Tachi)
谷切り / Tani-kiri
鉄砲切り兼光 / Teppō-kiri Kanemitsu (Tachi)
星切の太刀 /Hoshikiri no tachi (Tachi)
富田江 / Tomita Gō (Uchigatana)
津田遠江長光  / Tsuda Tōtōmi Nagamitsu (Tachi)
蜥蜴丸 / Tokagemaru (Kodachi)
敦賀正宗 / Tsuruga Masamune (Uchigatana)
まづくれ丸 / Mazukuremaru (Uchigatana)
武蔵正宗 / Musashi Masamune (Uchigatana)
道二左文字 / Michini Samonji (Tachi)
三日月兼光 / Mikazuki Kanemitsu (Tachi)
微塵丸 / Mijin maru (Tachi)
水龍剣 / Mizuryū ken (Chokutō)
長篠一文字 / Nagashino Ichimonji (Tachi)
中務正宗 / Nakatsukasa Masamune (Uchigatana)
波遊ぎ兼光 / Nami Oyogi Kanemitsu (Uchigatana)
南泉一文字 / Nansen Ichimonji (Uchigatana)
南山 / Nanzan (Uchigatana)
"にっかり青江 / Nikkari Aoe" (O-Wakizashi)
日光一文字 / Nikkō Ichimonji (Uchigatana)
日光助真 / Nikkō Sukezane (Tachi)
野狐丸 / Nokitsunemaru (Uchigatana)
吉見左文字 / Yoshimi Samonji (Uchigatana)
"蜂須賀虎徹 / Hachisuka Kotetsu" (Uchigatana)
ハバキ来 / Habaki Rai
八文字長義 / Hachimonji Nagayoshi (Tachi)
八丁念仏団子刺し / Hatchô-Nenbutsu-dango-zashi (Tachi)
晴思剣 / Hare Shitau ken (Chokutō)
初霜行秀 / Hatsushimo Yukihide (Uchigatana)
丙子椒林剣 / Heishishōrinken (Tsurugi)
髭切 / Higekiri (Tachi)
膝丸 / Hizamaru (Tachi)
姫鶴一文字 / Himetsuru Ichimonji (Tachi)
弘の太刀 / Hiroshi no Tachi (Tachi)
朝霜次直 / Asajimo Tsugunao (Uchigatana)
伯耆安家 / Hōki Atsuka (Tachi)
八八王 / Pachipachi-ō (Tachi)
福島兼光 / Fukushima Kanemitsu (Tachi)
禡祭剣 / Basaiken (Uchigatana)
豊前江 / Buzen Gō (Uchigatana)
二つ銘則宗 / Futatsu Mei Norimune (Tachi)
"圧切長谷部 / Heshikiri Hasebe" (Uchigatana)
疱瘡正宗 / Hōsō Masamune (Uchigatana)
"蛍丸 / Hotarumaru" (Oodachi)
松井江 / Matsui Gō (Uchigatana)
水戸正宗 / Mito Masamune (Tachi)
妙法村正 / Myohou Muramasa (Uchigatana)
蜈蚣切り / Mukade-kiri (Tachi)
村雲江 / Murakumo Gō (Uchigatana)
鬼神丸国重 / Kijinmaru Kunishige (Tachi)
村雨 / Murasame
毛利来国行 / Mōri Rai Kuniyuiki (Tachi)
紅葉狩兼光 / Momijigari Kanemitsu (Tachi/Oodachi)
紅葉山信国 Momijiyama Nobukuni (Uchigatana)
松浦信国 / Matsūra Nobukuni (Kodachi)
上り竜信国 / Noboriryu Nobukuni (Tachi)
山鳥毛 / Yamatori-ge Ichimonji (Tachi)
八幡左文字 / Yahata Samonji (Uchigatana)
山姥切 / Yamanbagiri (Nagayoshi Chōgi) (Uchigatana)
"山姥切国広 / Yamambagiri Kunihiro" (Uchigatana)
夢切り国宗 / Yume-kiri Kunimune (Tachi)
頼登太刀 / Rai Noboru (Tachi)
"鳴狐 / Nakigitsune" (Uchigatana)
千代金丸 / Chiyoganemaru (Tachi)


[脇差・短刀] [Wakizashi-Tanto]
大保昌 / O-Hōshō (Tanto)
"愛染国俊 / Aizen Kunitoshi" (Tanto)
朝倉藤四郎 / Asakura Tōshirō (Tanto)
会津新藤五 / Aizu Shintōgo (Tanto)
"厚藤四郎 / Atsushi Tōshirō" (Tanto)
癬丸 / Azamaru (O-wakizashi)
新身来国光 / Shinmi Rai Kunimitsu (Tanto)
石田貞宗 / Ishida Sadamune (Wakizashi)
一庵正宗 / Ichian Masamune (Tanto)
弾正左文字 / Danjō Samonji (Tanto)
海老名宗近 / Ebina Munechika (Tanto)
江戸長銘正宗 / Edo Chō-mei Masamune (Tanto)
有楽来国光 / Yūraku Rai Kunimitsu (Tanto)
熱田国信 / Atsuta Kuninobu (Wakizashi))
"浦島虎徹 / Urashima Koutetsu" (Ko-wakizashi)
江戸長銘正宗 / Ōsaka Chōmei Masamune (Tanto)
岡山藤四郎 / Okayama Tōshirō (Tanto)
"骨喰藤四郎 / Honebami Tōshirō" (Wakizashi)
大坂長義 / Ōsaka Nagayoshi (Tanto)
筑前左文字 /Chikuzen Samonji (Tanto)
吉田兼光 / Yoshida Kanemitsu (Tanto)
"信濃藤四郎 / Shinano Tōshirō" (Tanto)
凌藤四郎 / Ryō Tōshirō (Tanto)
白山吉光 / Hakusan Yoshimitsu (Tanto)
順慶左文字 / Junkei Samonji (Tanto)
烏丸藤四郎 / Karasumaru Tōshirō (Tanto)
火車切広光 / Kashagiri Hiromitsu (Ko-Wakizashi)
紀州来国次 / Kishū Rai Kunitsugu (Tanto)
京極正宗 / Kyōgoku Masamune (Tanto)
九鬼正宗 / Kuki Masamune (Tanto)
鵜首当麻 / Unobuki Taima (Tanto)
道灌当麻 / Dōkan Taima (Tanto)
上部当麻 / Uwabe Taima (Tanto)
こぶ屋藤四郎 / Kobu-ya Tōshirō (Tanto)
蜘蛛切藤四郎 / Kumokiri Tōshirō (Tanto)
倶利伽羅正宗 / Kurikara Masamune (Tanto)
九戸来国行 / Kurohe Rai Kunigyo (Tanto)
桑山保昌 / Kuwayama Hōshō (Tanto)
謙信景光 / Kenshin Kagemitsu (Tanto)
楠左文字 / Kusunoki Samonji (Tanto)
"五虎退 / Gokotai" (Tanto)
雷切 / Raikiri (Wakizashi)
"小夜左文字 / Sayo Samonji" (Tanto)
三本木吉光 / Sanbonji Yoshimitsu (O-wakizashi)
大森藤四郎 / Ōmori Tōshirō (Tanto)
凌藤四郎 / Shinogi Tōshirō (Tanto)
朱判貞宗 / Shuhan Sadamune (Tanto)
斎村貞宗 / Tokimura Sadamune (ko-wakizashi)
春畝兼定 / Shunpo Kanesada (Wakizashi)
"太鼓鐘貞宗 / Taikogane Sadamune" (Tanto)
鷹の巣宗近 / Takanosu Munechika (Wakizashi)
寺沢貞宗 / Terasawa Sadamune (Tanto)
徳善院貞宗 / Tokuzen'in Sadamune (Ko-wakizashi)
太閤左文字 / Taiko Samonji (Tanto)
後藤藤四郎 / Gotō Tōshirō (Tanto)
米沢藤四郎 / Yonezawa Tōshirō (Tanto)
不動行光 / Fudō Yukimitsu (Tanto)
振分髪 / Furiwakegami (Wakizashi)
日本一則重 / Nihon'ichi Norishige (Tanto)
希首座 / Nozomi Shuza (Wakizashi)
池田来國光 / Ikeda Rai Kunimitsu (Tanto)
春畝兼定 / Haruse kanesada (Wakizashi)
日向正宗 / Hinata Masamune (Tanto)
"不動行光 / Fudō Yukimitsu" (Tanto)
矢目行光 / Yanome Yukimitsu (Tanto)
佐藤行光 / Sato Yukimitsu (Tanto)
綾小路行光 / Ayanokoji Yukimitsu (Tanto)
庖丁正宗 / Hōchō Masamune (Tanto)
星月夜正宗 / Hoshizukiyo Masamune
"博多藤四郎 / Hakata Tōshirō" (Tanto)
"平野藤四郎 / Hirano Tōshirō" (Tanto)

日置安吉 /Hioki Yasukichi (Tanto)
山本刀 / Yamamoto Katana (Tanto)
有楽来国光 / Yuraku Rai Kunimitsu (Tanto)
風鎮切光代 / Fūchingiri Mitsuyo (Wakizashi)
伏見貞宗 / Fushimi Sadamune (Tanto)
日置安吉 / Hioki Buzen Yasuyoshi (Tanto)
"前田藤四郎 / Maeda Tōshirō" (Tanto)
"乱藤四郎 / Midare Tōshirō" (Tanto)
乱光包 / Midare Mitsukane (Tanto)
"物吉貞宗 / Monoyoshi Sadamune" (Ko-wakizashi)
"薬研藤四郎 / Yagen Tōshirō" (Tanto)

治金丸 / Chiganemaru (O-Wakizashi)
北谷菜切 / Chatannakiri (Tanto)


[薙刀 - Naginata]
静御前の薙刀 (小屏風) / Shizuka-gozen no naginata (Kobyōbu)
巴御前の薙刀 / Tomoe-gozen no naginata
面の薙刀 / Men no naginata
小林薙刀 / Kobayashi no naginata
小松明薙刀 / Komatsu Akira naginata
備前長船景光 / Bizen'Osafune Kagemitsu
権藤鎮教 /  Gondō Shizunori
源真守 / Genshin Mamoru
同田貫又八 / Doudanuki Matahachi


[槍 - Yari]
人間無骨 / Ningenmukotsu
梅實 / Ume Minoru
五諚槍 / Gojo yari
岩突きの槍 / Iwatsuki no yari
一国長吉 / Ikkoku Nagayoshi
皆朱槍 / Kaishuyari
政常 / Masashi Tsune
天之逆矛 / Amano Sakahoko
天沼矛 / Amenonuhoko
放下通し吉光 / Hōgetōshi Yoshimitsu


Sword database: http://nihontoclub.com/swords

More information (Japanese) http://meitou.info/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.